Home Terms Of Service

Terms Of Service

by admin

 

Điều khoản và Điều kiện sử dụng
 
1. Xác Nhận và chấp nhận của người sử dụng đối với các điều khoản
 
Stoffhandel GmbH (“Chúng tôi”) cung cấp trang web choose-forex.com và các dịch vụ liên
quan khác (gọi chung là “trang web”) cho bạn, những người sử dụng phải tuân thủ tất
cả các điều khoản, điều kiện, và các thông báo hoặc tham khảo ở đây (“Điều khoản sử
dụng”), cũng như bất kỳ văn bản thỏa thuận khác giữa chúng tôi và bạn. Ngoài ra, khi sử
dụng dịch vụ hoặc tài nguyên trên trang web này, người dùng sẽ phải tuân theo quy tắc
đăng tải đối với các dịch vụ hoặc các tài nguyên có thể có ngoài những điều khoản và
điều kiện trong các Điều khoản sử dụng này. Tất cả các hướng dẫn hoặc các quy định
dưới đây kết hợp bằng cách tham chiếu vào các Điều khoản sử dụng này.
 
Điều khoản sử dụng có hiệu lực từ 1/5/2012. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi các Điều
khoản sử dụng theo thời gian mà không thông báo cho bạn. Bạn thừa nhận và đồng ý
rằng bạn có trách nhiệm xem xét trang web này và các Điều khoản sử dụng theo thời gian
và tự làm quen với bất kỳ sửa đổi nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau khi
sửa đổi sẽ được coi là sự thừa nhận đối với các sửa đổi của Điều khoản sử dụng và tuân
thủ thỏa thuận và bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng sửa đổi.
 
Từ được sử dụng trong Điều khoản sử dụng này, liên quan đến “Đại lý” của chúng tôi bao
gồm chủ sở hữu của chúng tôi, công ty con, công ty trực thuộc, cán bộ, giám đốc, nhà
cung cấp, đối tác, nhà tài trợ, và các nhà quảng cáo, và bao gồm (không hạn chế) tất cả
các bên liên quan trong việc tạo ra, sản xuất, hoặc cung cấp trang web này hoặc nội dung
của nó.
 
2. Mô tả dịch vụ
Chúng tôi tạo ra các dịch vụ khác nhau có sẵn trên trang web này bao gồm, nhưng không
giới hạn, mô tả, so sánh thông tin về các công ty giao dịch trực tuyến khác nhau, và các
dịch vụ khác nhau. Bạn có trách nhiệm mua sắm, với chi phí của riêng bạn, tất cả các
thiết bị cần thiết để sử dụng các dịch vụ, bao gồm một máy tính, modem, và truy cập
Internet (bao gồm cả việc thanh toán tất cả các lệ phí liên quan đến việc truy cập).
Chúng tôi bảo lưu quyền duy nhất đối với các sửa đổi hoặc chấm dứt hoạt động của trang
web, bao gồm các tính năng của trang web bất kỳ lúc nào mà có hoặc không có thông
báo cho bạn. Chúng tôi sẽ không có trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, nên
chúng tôi thực thi quyền đó. Bất kỳ tính năng mới làm tăng thêm hoặc tăng cường các
dịch vụ hiện tại trên trang web này thì cũng phải tuân theo các Điều khoản sử dụng này.
 
3. Ứng xử trên trang web
 
Việc sử dụng trang web của bạn phải tuân theo tất cả các luật và quy định, và bạn hoàn
 
toàn chịu trách nhiệm về bản chất thông tin thông qua trang web. Bằng cách đăng tải
thông tin hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ truyền thông, phòng chat, bảng tin, nhóm tin, thư
viện phần mềm, hoặc dịch vụ tương tác khác có thể có sẵn cho bạn trên hoặc thông qua
trang web này, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không tải lên, chia sẻ, đăng tải, hoặc phân phối
hoặc tạo điều kiện phân phối bất kỳ nội dung bao gồm văn bản, thông tin, phần mềm,
hình ảnh, âm thanh, dữ liệu, hoặc các thông tin khác – là :
 
a. bất hợp pháp, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, phỉ báng, bôi nhọ, lừa đảo, gian lận, xâm
phạm sự riêng tư của người khác, có hại, có chứa hình ảnh rõ ràng hoặc hành vi tình dục
(bao gồm nhưng không giới hạn ngôn ngữ tình dục mang tính chất bạo lực hoặc đe dọa
hướng vào một cá nhân hoặc nhóm cá nhân), hoặc vi phạm các quy tắc hay chính sách
của chúng tôi;
 
b. lừa dối, quấy rối, làm thoái hóa, hoặc hăm dọa một cá nhân hoặc nhóm cá nhân trên
cơ sở giới tính, tôn giáo, định hướng tình dục, chủng tộc, sắc tộc, tuổi tác, hoặc khuyết tật;
 
c. vi phạm bất kỳ nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại, bản quyền, quyền công
khai, hoặc quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào;
 
d. tạo thành quảng cáo trái phép hoặc không được yêu cầu, tin rác hoặc email số lượng
lớn (còn được gọi là “thư rác”), chuỗi thư, bất cứ một sự chào mời không được phép,
 
hoặc bất kỳ hình thức xổ số, cờ bạc nào;
 
e. có phần mềm chứa vi rút hoặc các mã số máy tính khác, các tập tin, hoặc các chương
trình được thiết kế hoặc có ý định phá vỡ, làm thiệt hại, hoặc hạn chế các chức năng của
bất kỳ phần mềm, phần cứng, hoặc thiết bị viễn thông hoặc gây thiệt hại hay truy cập trái
phép vào bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin khác của bất kỳ bên thứ ba nào;
 
f. đóng vai bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào, bao gồm bất kỳ nhân viên hoặc người đại
diện của chúng tôi.
 
Chúng tôi không xác nhận cũng không phải chịu bất kỳ trách nhiệm về nội dung của bất
kỳ tài liệu nào được tải lên hoặc được gửi bởi người sử dụng thứ ba của trang web.
Chúng tôi thường không thay đổi màn hình, hoặc chỉnh sửa nội dung được đăng bởi
người sử dụng dịch vụ truyền thông, các phòng chat, bảng tin, nhóm tin, thư viện phần
mềm, hoặc các dịch vụ tương tác khác có thể có sẵn trên hoặc thông qua trang web này.

Leave a Comment