Home Акции или облигации

Акции или облигации

by admin

Някои от инвеститорите винаги се чудят дали да инвестират в акции или облигации. Няма ясна разлика, но се изисква задълбоченото разбиране и на двете понятия  преди да се вземе правилното решение. Експертите уточняват, че вземането на решение за инвестиране в акции или облигации е една от основните задачи, но наистина е объркваща за много инвеститори. Но нека първо да разберем двете понятия: Акция е ценна книга, която означава право на собственост в дадена корпорация. Тя представлява също и право върху част от приходите и активите на корпорацията. Облигацията от друга страна е инвестиция, при която инвеститора предоставя някакви пари на фирмата при фиксиран лихвен процент за определен период от време. По-долу са посочени някои от приликите между акциите и облигациите: Класификация- и двата вида обикновено се класифицират в категорията ценни книжа. Следователно формират  капиталовият пазар. Регулиране- както акциите, така и облигациите се регулират от Комисията за ценните книжа и фондовите борси на САЩ ( US Securities and Exchange Commission). При  по-задълбочено вникване в нещата,  облигациите и акциите могат да бъдат лесно разбраеми като се вземат предвид  основните им различия. Те включват: Характера на инвестицията- акциите обикновенно са търговски инструменти на пазара, докато облигациите естествено попадат в рамките на вида “купи и задръж”. Периодът, за който се задържат- акциите обикновено се задържат за по-кратък период от време обикновено за месец или за толкова, че да се възползват от печалбите на базисната акция, докато облигациите се задържат за дълги периоди от време до 30 години. Период на изтичане- както акциите, така и облигациите са с определен период на изтичане. Но все пак, опциите върху акциите са с по-кратка продължителност от  няколко месеца до една година, докато облигациите изтичат след няколко години. Риск- това е една област, върху която повечето инвеститори се концентрират. Разбира се, всички инвеститори желаят да имат положителни резултати. Облигациите са с по-ниска степен на риск, защото са с фиксиран лихвен процент и по принцип имат по-ниска възвръщаемост в края на деня. Това не е така при акциите, които са с по-висок риск и следователно с по-висока степен на възвръщаемост. Експерите съветват инвеститорите да вземат под внимание и възрастовата си група. По-младото поколение се съветва да инвестира повече в акции, защото те проучват много възможности, имат по-малко отговорности и следователно поемат рискове без голямо притеснение. Това не е така при възрастни хора над 30, които са много предпазливи откъм загуби, защото са изправени пред  много отговорности и предизвикателства. В крайна сметка, рискът и несигурността могат да формират главните и решаващи фактори при избора на акции и облигации.  

Leave a Comment