Home Отказ от отговорност

Отказ от отговорност

by admin

 

Отказ от отговорност
 
В Choose-Forex вярваме, че Forex е бизнес, който се движи с висока скорост и при който са
необходими прецизност и точност за да се уцели точният момент и свързаните с това печалби.
Ние също така вярваме, че в бизнес, който се основава на спекулация независимо дали е
Forex, стоки или акции- продуктите са изложени на съответна степен на риск. Икономическите
 
индикатори могат да се окажат полези и крайно необходими по отношение на печалбата
и загубата, ако съответстват на продажбите и покупките извършени в даден момент.
Благодарение на печелившия характер на тези техники за инвестиране няма нищо, което да
бъде сигурно, а по-скоро всичко се основава на последствията.
 
Последствията върху Forex пазарите могат да бъдат еднакво полезни за всички в зависимост от
процесите на покупко-продажба, които отделните лица или брокерски фирми са предприели.
Но както споменахме преди това, тези последствия са извън контрола на който и да е, поради
взаимната им зависимост от глобалните фактори за търговия, които от своя страна са изцяло
извън обхвата на всеки орган за контрол.
 
Следователно като се вземат предвид трендовете в дългосрочен и краткосрочен план –
ние в Choose-Forex трябва да се освободим от всякаква отговорност, която се основава на
крайния резултат от търговските операции, предприети от отделни лица или компании. Ние
подчертаваме, че тези идеологии и перспективи могат да бъдат използвани само като отправна
точка и следователно не могат да бъдат приложени директно за реализиране на печалби от
Forex пазара.
 
Възвръщаемостта при Forex пазарите е в пряка зависимост от изучаването на миналото,
интуицията в настоящето и предвиждането на бъдещето. Това може да бъде както субективно,
така и обективно и зависи от личната Ви гледна точка в конкретния случай.
 
Ето защо, Choose-Forex се освобождава от всякаква отговорност за последствията, които
могат да настъпят като пряк резултат от Вашите сделки, сключени от Ваше име въз основа
на информацията, която е представена и споделена в този уеб сайт. Choose-Forex отделя
значително време и енергия, за да преглежда цялата съответна информация и желаем да
отбележим , че въпреки, че тази информация се обработва от опитни експерти не трябва да се
използва като директно указание или ръководство, което да доведе до определени резултати.
 
Този отказ от отговорност изрично посочва, че ние не сме пряко или косвено отговорни за
резултатите, които можете да получите като следствие от информацията, която се намира
на нашия уеб сайт, тя е изцяло с образователна и изследователска насоченост и поради тази
причина ние не носим каквато и да било отговорност. Единствено Вие поемате отговорността
за всички сделки, които извършвате на Forex пазара в контекста на предоставените данни в
този сайт.

Leave a Comment