Home Privacy Policy

Privacy Policy

by admin

 

Chính sách bảo mật
 
Chính sách bảo mật điều chỉnh cách thức mà Stoffhandel GmbH thu thập, sử
dụng, duy trì và tiết lộ thông tin thu thập từ người dùng (mỗi một “Người sử
www.bravafx.com (“Trang web”). Chính sách bảo mật áp dụng cho các trang
web và tất cả các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi Stoffhandel GmbH.
 
Nhận dạng thông tin cá nhân
 
Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ người sử dụng theo
nhiều cách khác nhau, bao gồm, nhưng không giới hạn, khi người sử dụng truy
cập vào trang web của chúng tôi, đăng ký trên trang web, đăng ký nhận bản tin,
điền vào một mẫu, và kết nối với các hoạt động, dịch vụ, tính năng, nguồn lực
khác chúng tôi làm sẵn trên trang web của chúng tôi. Người dùng có thể được
yêu cầu, như tên, địa chỉ email, số điện thoại. Người dùng có thể, tuy nhiên, hãy
truy cập trang web của chúng tôi ẩn danh. Chúng tôi sẽ thu thập thông tin nhận
dạng cá nhân từ người sử dụng chỉ khi họ tự nguyện gửi thông tin cho chúng tôi.
Người sử dụng luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận diện cá nhân, ngoại
trừ việc nó có thể ngăn cản họ tham gia vào các hoạt động liên quan đến trang
web nhất định.
 
Thông tin cá nhân
 
Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân về những người sử dụng
bất cứ khi nào chúng tương tác với trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân
có thể bao gồm tên của trình duyệt, các loại máy tính và thông tin kỹ thuật về
những người sử dụng phương tiện kết nối đến trang web của chúng tôi, chẳng
hạn như hệ thống điều hành và các nhà cung cấp dịch vụ Internet sử dụng và
thông tin tương tự khác.
 
Cookie của trình duyệt Web
 
Trang web của chúng tôi có thể sử dụng “cookies” để nâng cao kinh nghiệm
người sử dụng. Trình duyệt web của người sử dụng đặt cookie trên ổ cứng của
họ cho mục đích ghi chép và đôi khi theo dõi thông tin về họ. Người dùng có thể
chọn để thiết lập trình duyệt web của họ để từ chối cookie, hoặc để cảnh báo
bạn khi cookie đang được gửi. Nếu họ làm như vậy, lưu ý rằng một số phần của
trang web có thể không hoạt động đúng.
 
Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được như thế nào
 
Stoffhandel GmbH thu thập và sử dụng thông tin cá nhân người sử dụng cho các
mục đích sau đây:
 
– Cá nhân hoá những kinh nghiệm của người sử dụng
 
Chúng tôi có thể sử dụng thông tin tổng hợp để hiểu người sử dụng hay một
nhóm người sử dụng các dịch vụ và các nguồn lực được cung cấp trên trang
web của chúng tôi như thế nào.
 
– Để cải thiện trang web của chúng tôi
Chúng tôi liên tục phấn đấu để cải thiện các dịch vụ trang web của chúng tôi dựa
trên thông tin phản hồi chúng tôi nhận được từ bạn.
 
– Để chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba
Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc bán thông tin với các bên thứ ba để tiếp thị hoặc
các mục đích khác.
 
– Để gửi email định kỳ
Người sử dụng cung cấp địa chỉ email sẽ chỉ được sử dụng để đáp ứng các yêu
cầu của họ, và / hoặc các yêu cầu khác hoặc các câu hỏi. Nếu người dùng quyết
định lựa chọn vào danh sách gửi thư của chúng tôi, họ sẽ nhận được email có
thể bao gồm tin tức công ty, cập nhật, thông tin liên quan đến sản phẩm hoặc
dịch vụ, vv Nếu bất cứ lúc nào người dùng muốn bỏ đăng ký nhận email trong
tương lai, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết để hủy bỏ đăng ký ở cuối của mỗi thư
điện tử hoặc người dùng có thể liên hệ với chúng tôi qua trang web của chúng
tôi.
 
Làm thế nào chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn
 
Chúng tôi áp dụng thu thập dữ liệu thích hợp, lưu trữ và xử lý và biện pháp an
ninh để bảo vệ chống truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi, hoặc phá hủy các thông
tin cá nhân của bạn, tên người dùng, mật khẩu thông tin giao dịch, và các dữ
liệu được lưu trữ trên trang web của chúng tôi.
 
Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn
 
Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để giúp cho hoạt
động kinh doanh của chúng tôi và trang web hoặc quản lý các hoạt động thay
mặt chúng tôi, chẳng hạn như gửi đi các bản tin hoặc khảo sát. Chúng tôi có thể
chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba cho những mục đích hạn chế dưới
sự cho phép của bạn.
 
Trang web của bên thứ ba
 
Người dùng có thể tìm thấy quảng cáo hoặc các nội dung khác trên trang web
của chúng tôi liên kết đến các trang web và dịch vụ của đối tác, nhà cung cấp
của chúng tôi, các nhà quảng cáo, nhà tài trợ, cấp giấy phép và các bên thứ ba
khác. Chúng tôi không kiểm soát nội dung hoặc liên kết xuất hiện trên các trang
web này và không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng bởi các trang web kết
nối đến hoặc từ trang web của chúng tôi. Ngoài ra, các trang web hoặc dịch vụ,
 
bao gồm cả nội dung và liên kết của họ, có thể được thay đổi liên tục. Những
trang web và dịch vụ có thể có chính sách bảo mật riêng của họ và các chính
sách dịch vụ khách hàng. Duyệt web và tương tác trên bất kỳ trang web khác,
bao gồm các trang web có liên kết đến trang web của chúng tôi, điều khoản,
chính sách đó của trang web.
 
Quảng cáo
 
Quảng cáo xuất hiện trên trang web của chúng tôi có thể được chuyển giao cho
người sử dụng bởi các đối tác quảng cáo, những người có thể thiết lập cookie.
Những cookie này cho phép các máy chủ quảng cáo để nhận ra máy tính của
bạn mỗi khi họ gửi cho bạn một quảng cáo trực tuyến để biên dịch các thông tin
không nhận dạng cá nhân về bạn hoặc những người khác sử dụng máy tính của
bạn. Điều này cho phép thông tin mạng lưới quảng cáo, trong số những thứ
khác, cung cấp các quảng cáo nhắm mục tiêu mà họ tin rằng sẽ nhận được sự
quan tâm nhất của bạn. Chính sách bảo mật này không bao gồm việc sử dụng
các cookie của bất kỳ nhà quảng cáo.
 
Google Adsense
 
Một số các quảng cáo có thể được cung cấp bởi Google. Google sử dụng cookie
DART cho phép nó để phục vụ quảng cáo để người sử dụng dựa trên các
chuyến thăm của họ vào trang web của chúng tôi và các trang web khác trên
Internet. DART sử dụng “không nhận dạng thông tin cá nhân” và không theo dõi
thông tin cá nhân về bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, địa chỉ , vv Bạn có
thể chọn không tham gia sử dụng cookie DART bằng cách truy cập vào quảng
cáo Google và mạng lưới nội dung chính sách riêng tư tại http://
 
Phù hợp với hành động bảo vệ sự riêng tư trực tuyến của trẻ em
 
Bảo vệ sự riêng tư của trẻ là đặc biệt quan trọng. Vì lý do đó, chúng tôi không
bao giờ thu thập hoặc duy trì thông tin tại trang web của chúng tôi từ những
người chúng tôi thực sự biết là dưới 13, và không có một phần nào của trang
web của chúng tôi được xây dựng để thu hút bất cứ ai dưới 13 tuổi.
 
Thay đổi chính sách bảo mật
 
Stoffhandel GmbH cập nhật chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Khi chúng
tôi làm, chúng tôi sẽ điều chỉnh lại ngày cập nhật ở dưới cùng của trang này.
Chúng tôi khuyến khích người sử dụng phải thường xuyên kiểm tra trang này
cho bất kỳ thay đổi để giữ thông tin về cách chúng tôi đang giúp đỡ để bảo vệ
 
thông tin cá nhân chúng tôi thu thập. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng đó là trách
nhiệm của bạn để xem lại chính sách bảo mật định kỳ và trở thành nhận thức
của bạn
 
Bạn chấp nhận các điều khoản
 
Bằng cách sử dụng trang web này, có nghĩa là bạn chấp nhận chính sách này.
Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, xin vui lòng không sử dụng trang web
của chúng tôi. Bạn tiếp tục sử dụng trang này theo các bài viết thay đổi chính
sách này sẽ được coi là sự chấp nhận của bạn về những thay đổi.
 
Liên hệ chúng tôi
 
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật, các thực hành của trang
web này, hoặc các thoả thuận với trang web này, xin vui lòng liên hệ với chúng
tôi:
 
Stoffhandel GmbH
 
 
Salzgries 3 1010 Vienna Austria
 
+43 1 715 21 64
 
affiliates4affiliates (at) gmail.com

Leave a Comment