Home Indikatori

Indikatori

by admin

Indikatori, način njihovog funkcionisanja i kako oni zapravo pomažu u kreiranju strategije su stvari koje svaki trejder mora dobro da razume, pre nego što se upusti u samo trgovanje. U ovom pregledu pronaći ćete sve bitne informacije, sve u cilju da indikatori postano razumljivi.

Indikatori – Klasifikacija

Indikatore možemo podeliti u dve velike kategoriije: prateći indikatori i prethodeći indikatori. Sada ćemo govoriti o svakoj od ove dve kategorije.

Prethodeći indikatori (Oscilatori):

Nazivaju se prethodeći indikatori zbog toga što nas ranije mogu upozoriti na preokret cena, korišćenjem nivoa preterane kupovine ili preterane prodaje.

Najčećše korišćeni Oscilatori su RSI (Indeks relativne snage) i Stohastik Oscilator.

RSI:

Vrednost RSI-ja je od 0 do 100 u pokušaju prepoznavanja nivoa preterane kupovine i preterane prodaje.

Porast vrednosti RSI-ja pokazuje da cene rastu i da oni koji kupuju imaju kontrolu nad tržištem. Međutim, vrednost RSI-ja veća od 70 pokazatelj je da je valutni par dostigao teritoriju preterane kupovine i da će najverovatnije uslediti preokret, konsolidacija (ujednačavanje) ili čak promena trenda.

Opadanje vrednosti RSI-ja pokazatelj su da cene opadaju i da oni koji prodaju kontrolišu tržište. Međutim, vrednost RSI-ja ispod 30 pokazuje da je valutni par dostigao teritoriju preterane prodaje i da će najverovatnije uslediti preokret, konsolidacija ili čak promena trenda.

Najbolji trenutak za prodaju valutnog para jeste kada vrednost RSI-ja seče nivo od 70 odozdo na gore, prelazi na teritoriju preterane kupovine i zatim ga seče odozgo na dole, u pravcu nižih cena.

Sledeća slika će pomoći boljem razumevanju:

Indikatori

Suprotno se odnosi na kupovinu valute, ali je neophodno pažljivo razmotriti nivoe ispod 30 (preterana prodaja).

Vrednost RSI-ja od 50 takođe se može koristiti u cilju identifikovanja trenda. Ukoliko trejder na osnovu drugih faktora zaključuje o početku trenda, vrednost RSI-ja se može koristiti kao potvrda, ukoliko pređe 50.

Najznačajnija odlika za upotrebu RSI-ja jeste prikaz Divergenicje. Ovo je karakteristika svih Oscilatora.

S obzirom da je Divergencija tako moćno oruđe, posvetićemo joj kasnije poseban odeljak u kome će detaljnije biti objašnjena.

Podrazumevana perioda RSI-ja je 14. Manje vrednosti proizvešće brži RSI (ali će verovatnoća pojavljivanja pogrešnih signala biti veća), dok će ga veće vrednosti usporiti, uz davanje manje signala. Neophodno je da svaki trejder pronađe podešavanje koje njemu/njoj najviše odgovara.

Naša preporuka jeste korišćenje podrazumevane vrednosti sve dok se ne naviknete na upotrebu i dok ne osetite potrebu da promenite njegovu periodu.

Kao i ostali indikatori, RSI daje bolje signale u rasponu tržišta, ali prilikom jakog trenda lako može da da pogrešne vrednosti, pa je najbolje ne koristiti ga kao samostalni trejding signal, već samo uz korišćenje ostalih faktora koji pomažu trejderu da definiše dalji pravac njegove trgovine.

Stohastik:

Slično RSI-ju, vrednost Stohastika se kreće od 0 do 100 i identifikuje nivoe preterane kupovine i preterane prodaje. On takođe koristi dva nivoa, samo što su oni 20 (za preteranu prodaju) i 80 (za preteranu kupovinu). Kao i u slučaju RSI-ja, poželjno je kupiti na teritoriji preterane prodaje, a prodati na teritoriji preterane kupovine.

Stohastik sačinjavaju dve linije. Jedna je brža, a druga sporija. One formiraju novi signal za trejdera – Ukršranje Stohastika. Kada je Stohastik na teritoriji preterane kupovine (nivo iznad 80), brža linija se ukršta sa sporijom u pravcu na dole i obe linije napuštaju teritoriju preterane kupovine, što predstavlja najbolju poziciju za prodaju. Donja slika je prikazana sa ciljem boljeg razumevanja:

Indikatori

Suprotno se odnosi na kupovinu valute, ali je nivo 20 potregno pažljivije razmotriti (preterana prodaja).

Podešavanja Stohastika se razlikuju od trejdera do trejdera. Kao i u slučaju RSI-ja, manje vrednosti daju brži Stohastik (ali će verovatnoća pojavljivanja pogrešnih signala biti veća), dok će ga veće vrednosti usporiti, uz davanje manje signala. Neophodno je da svaki trejder pronađe podešavanje koje njemu/njoj najviše odgovara. U slučaju da niste sigurni koje podešavanje da koristite, najbolje je da koristite podrazumevana podešavanja.

Kao i ostali oscilatori, Stohastik daje bolje signale u rasponu tržišta, ali tokom jakog trenda lako može da da pogrešne vrednosti, pa ga zbog toga ne bi trebalo koristiti kao samostalni signal, već samo u kombinaciji sa ostalim faktorima, koji pomažu trejderu da definiše pravac svoje sledeće trgovine.

Prateći indikatori (momentum (trenutni) ili indikatori koji prate trend):

Kao što je poznato, “Trend je naš prijatelj”. Ali, kako ga pronaći, i najbitnije, kako ga pronaći pre nego što bude završen ili promenjen? Nažalost, mi nemamo precizan i tačan odgovor na to najveće pitanje, ali Vam možemo dati par smernica: MACD i Kretanje proseka (pomeranje proseka). Sada ćemo razmotriti i objasniti osnove ova dva indikatora.

MACD (Kretanje proseka konvergencija i divergencija):

Zbog toga što nije oscilator, vrednosti MACD-a nisu u opsegu od 0 do 100 kao što je slučaj sa RSI-jem i Stohastikom i on je sastavljen iz kretanja dva proseka (proseka koji se brže kreće i proseka koji se sporije kreće) i histograma.

Histogram prikazuje razliku u kretanjima dva proseka. Veći je prilikom divergencije (razdvajanja), a manji prilikom konvergencije (približavanja).

MACD je dobar momentum (trenutni) indikator i omogućava trejderu pregled u trenutku datog kretanja: kada dve linije divergiraju (a posledica toga je veći histogram), on je pokazatelj jakog kretanja cene. Može se desiti da dve linije počnu da se približavaju (konvergiraju) ponovo, pa će histogram postati manji, pokazujući da će se kretanje ubrzo završiti, da će doći do preokreta i da će uskoro nastupiti suprotno kretanje.

Kao i u slučaju Stohastika, ukrštanje dve linije može predstavljati signal za kupovinu ili prodaju. Signal za kupovinu biće prikazan ukoliko brža linija preseče sporiju na gore, a signal za prodaju biće dat kada brža linija preseče sporiju u pravcu na dole. Kada je MACD iznad nule, on označava rast cena tokom dužeg perioda. Kada je ispod nule, on označava pad cena tokom dužeg perioda.

Sledeća slika pomoći će Vam u boljem razumevanju:

Indikatori

Podrazumevano podešavanje za MACD je 12, 26, 9, ali ga je moguće menjati u cilju davanja bržeg ili sporijeg i mirnijeg MACD-a.

Najveći nedostatak MACD-a jeste kašnjenje u odnosu na cenu zbog činjenice da se formira od dva kretanja proseka, koji se po svojoj prirodi i sami kreću. Uprkos svemu, on je odlično oruđe koje koriste mnogi trejderi.

MACD se može koristiti kao samostalni indikator, ali se ne preporučuje da imate samo jedan razlog za izvršenje kupovine, kao što se ne preporučuje ni oslanjanje na samo jedan indikator.

Kretanje proseka:

Kretanja proseka (MA) se izračunavaju na osnovu prosečne vrednosti cene tokom “X” vremenskih perioda. Na primer, MA 50 biće nacrtan u grafikonu računanjem prosečne cene 50 linija. Ukoliko koristite 1H (časovni) grafikon, vrednost MA 50 prikazaće prosečnu cenu na osnovu poslednjih 50 časova. Ukoliko koristite Dnevni grafikon, vrednost MA 50 prikazaće vrednost prosečne cene u poslednjih 50 dana.

Najčešće se upotrebljavaju da bi trejderu prikazali glavni pravac cene i pomogli mu u predviđanju sledećeg kretanja cena i obezbeđujući dinamičku podršku i otpor.

Što je kraći period za proračun, MA će biti promenljiviji. Na primer, 5 MA će pratiti kretanje cene približnije od 100 MA, s obzirom da je uvek (ili većinu vremena) unutar linije cena i neće biti od velike pomoći. S druge strane, MA 100 će bolje prikazivati pravac cena i obezbediti dinamički otpor i podršku.

Postoje različiti tipovi MA, svaki sa različitin proračunima za ublažavanje kretanja cene. Ovo su najznačajniji: Jednostavno kretanje proseka (SMA), i Eksponencijalno kretanje proseka (EMA) . Postoje i zanimljiviji MA, ali trenutno nema potrebe da proširujemo priču u toj meri, jer nam je početna ideja bila da prvo obradimo osnove.

Jednostavno kretanje proseka (SMA):

SMA se izračunava korišćenjem cene pri zatvaranju transakcije. Formula je jednostavna, ali trenutno nije od velike važnosti, jer će je sve platforme za grafikone automatski koristiti i vrednosti ucrtati u grafikon.

Eksponencijalno kretanje proseka (EMA):

EMA će veću važnost pridati poslednjim linijama za proračun (nedavnim) i tako će bolje prikazati u kojem se pravcu kreće cena, jer ima uvid u ono što su trejderi nedavno radili, za razliku od početka perioda koji se koristi za izračunavanje MA.

Razlike između dva tipa MA:

  • U izračunavanju SMA, cene iz svih linija se tretiraju sa jednakom važnošću.
  • U izračunavanju EMA, veća važnost je pridata cenama poslednjih (nedavnih) linija.

Na sledećoj slici jasnije možete videti razlike između dva tipa MA:

Indikatori

Crvena linija prikazuje SMA, a bela linija prikazuje EMA. Obe su prikazane za period od 50, ali kao što možete primetiti EMA približnije i preciznije prikazuje kretanje cene od SMA. Ukoliko cena opada, kretanje EMA na dole je brže od kretanja SMA, pa ćemo o opadanju cene imati bržu informaciju.

Međutim, ukoliko je opadanje prividno i cena počne ubrzano da raste SMA će predstavljati bolji izbor za nas, jer će manje biti pod uticajem prividnog kretanja.

Kao što možete videti, svaki MA ima i prednosti i nedostatke i zbog toga svaki trejder mora da pronađe tip MA koji će koristiti, kao i period za koji će biti prikazan MA. Generalno, kraći period MA je korisniji u dužem vremenskom okviru, dok duži period MA više odgovara za kraće vremenske okvire. Iz ove poslednje rečenice nije potrebno razumeti da kraći MA period ne može biti korišćen u kratkom vremenskom okviru kao što je M15, cena će ga se samo u okviru Dnevnih grafikona pridržavati i biće približnija podršci i otpora.

Postoje različite strategije u kojima MA indikatori igraju bitnu ulogu, ali ćemo u tome diskutovati kasnije, jer prvo moramo da naučimo da hodamo, pa tek onda da trčimo.

Jedna stvari koja bi vas mogla zanimati su forex binarne opcije, sa kojima su indikatori takođe esencijalni. Na sledećem linku možete pronaći gomilu tutorijala sa korisnim informacijama.

Leave a Comment